Testování historických vozidel, aktuální informace pro žadatele o testování HV

image

Aktuální informace k retestování v roce 2020:

RETESTOVÁNÍ V ROCE 2020 SE BUDE PROVÁDĚT INDIVIDUÁLNĚ!!! Případní zájemci kontaktujte Ondřeje Zdražila na tel. 724009305 nebo e-mailu: o.z@seznam.cz

Pevně věříme, že se situace brzo zlepší a budeme moci hromadné retestace provést co nejdříve.
Jelikož se tento rok mění celá administrativa a vše se musí ručně převést do elektronické podoby na portálu FKHV, chtěl bych Vás tímto poprosit, aby jste mi už teď ti, co budou chtít retestovat, zasílali na můj e-mail o.z@seznam.cz následující informace:

- Jméno
- Kontaktní údaje
- Číslo a rok první testace na každé auto/motorku, co budete chtít retestovat. Číslo testace naleznete v levém horním rohu na dvojstránce testačního protokolu (nad první fotkou).

Díky těmto informacím se budeme moci na retestování včas připravit a následně to provést co nejdříve.

Jakmile se situace zlepší, tak vás budeme zde informovat.

Děkuji vám za pochopení
Ondřej Zdražil
Předseda klubové testační komise

 

 

 

Systém testování historických vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a z něho vycházející vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb.

 

 

Postup vlastníka k přihlášení se ke klubové testaci historického vozidla

 1. Vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi přes některého z testačních komisařů klubu (viz kontakty v tabulce) a získá informace o podmínkách testování. Seznam oprávněných klubových testačních komisí je zveřejněn rovněž na www.fkhv.net
 2. Vlastník HV zajistí zhotovení (po dohodě zhotovení zajistí klubová komise v rámci poplatku) fotografie o velikosti 6 x 9 cm, 6 kusů s levo-předním pohledem a 6 kusů pravo-zadním pohledem. Vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace.
 3. Vlastník HV předloží při klubové testaci, jím vyplněnou „Žádost“ v části určené pro žadatele, předloží další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, která bude zapsána do „Žádosti“. Formulář „Žádost“ obdrží vlastník na vyžádání od komise buď v tištěné podobě, nebo elektronicky. Komise při klubové testaci ověří údaje uvedené v „Žádosti“  

Postup vlastníka k přihlášení se ke klubové testaci historického vozidla

 1. Vlastník kontaktuje oprávněnou klubovou testační komisi přes některého z testačních komisařů klubu (viz kontakty v tabulce) a získá informace o podmínkách testování. Seznam oprávněných klubových testačních komisí je zveřejněn rovněž na www.fkhv.net
 2. Vlastník HV zajistí zhotovení (po dohodě zhotovení zajistí klubová komise v rámci poplatku) fotografie o velikosti 6 x 9 cm, 6 kusů s levo-předním pohledem a 6 kusů pravo-zadním pohledem. Vlastník HV po dohodě s klubovou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace.
 3. Vlastník HV předloží při klubové testaci, jím vyplněnou „Žádost“ v části určené pro žadatele, předloží další doklady k vozidlu, případně další historickou dokumentaci k vozidlu, která bude zapsána do „Žádosti“. Formulář „Žádost“ obdrží vlastník na vyžádání od komise buď v tištěné podobě, nebo elektronicky. Komise při klubové testaci ověří údaje uvedené v „Žádosti“  

 

Vzor fotografií pro testování HV:

Osobní vozidla

image image

 

 

Motocykly solo

image image

Motocykly s postranním vozíkem

  image image

 

Traktory, autobusy, nákladní a speciální vozidla

image image

 

Postup při klubové testaci

Vlastník HV předá klubovému komisaři fotografie o velikosti 6x9 cm 5 kusů s levo-předním pohledem a 5 kusů s pravo-zadním pohledem pro vlepení do „Žádosti“. 1 pár fotografií zůstává vlastníkovi pro vlepení fotografie do Průkazu HV, pracovníkem registračního místa.

Klubová testační komise provede kontrolu vyplnění dotazníku žadatelem

Klubová testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“

Klubová testační komise okopíruje vyplněný formulář „Žádosti“ 4 x.

Klubová testační komise vylepí fotografie do originálu a 4 kopií

Klubová testační komise podepíše originál a 4 kopie.

Klubová testační komise si ponechá 1x kopii „Žádosti“

Klubová testační komise předá vlastníku HV originál a 3x kopie „Žádosti“

 

Kontakty klubová testační komise Podještědský klub historických vozidel z.s. ev.č. 08-04

Jméno a příjmení komisaře

funkce

Působnost v rámci komise

telefon

mail

Ondřej Zdražil

předseda KLTK

Hrádek nad Nisou, Liberec

724009305

o.z@seznam.cz

 

Ing. Jiří Zdražil

místopředseda KLTK

Liberec, Mimoň 

Stráž p. Ralskem

777277061

jiri.zdrazil@seznam.cz

 

Miroslav Svoboda

člen KLTK

Chrastava, Liberec, Mělník, Mladá Boleslav

774736214

mira.svoboda.71@gmail.com

 

Milan Filip

člen KLTK

Jablonec n. Nisou, Liberec

608230937

filipmilan@seznam.cz

 

Bc. Petr Chaura

člen KLTK

Praha a okolí

606295957

petr.chaura@seznam.cz 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o testování historického vozidla

Protokol o technické prohlídce historického vozidla

Protokol o pravidelné prohlídce historického vozidla pro přetestování již otestovaných HV

   

 

Postup při krajské testaci HV

(pro vlastníky/žadatele lze zajistit v součinnosti s klubovou testační komisí)

 1. Vlastník kontaktuje oprávněnou krajskou testační komisi a získá informace o podmínkách testování. Seznam oprávněných krajských testačních komisařů je zveřejněn na www.fkhv.net
 2. Vlastník HV do 30 kalendářních dnů a po dohodě s krajskou testační komisi přistaví vozidlo v čistém stavu v dohodnutém termínu a na určené místo k provedení testace. Místo testace určí předseda KTK např. odborná dílna, specializované pracoviště, STK, atp.)
 3. Vlastník HV předá krajské testační komisi originál a 3x kopie „Žádosti“
 4. Krajská testační komise provede testaci a zapíše výsledek do formuláře „Žádosti“ včetně zápisu podmínek pro provoz na komunikacích, budou-li KTK stanoveny.
 5. Předseda krajské testační komise podepíše originál a 3 kopie a přerazítkuje vlepené fotografie svým razítkem, polovinou na fotografii a polovinou na formuláři.
 6. Předseda krajské testační komise si ponechá 1x kopii „Žádosti“ pro vlastní archivaci a 1x pro evidenci FKHV ČR
 7. Předseda krajské testační komise předá vlastníku HV originál „Žádosti“ pro Registrační místo a 1x kopie „Žádosti“ pro vlastníka HV.

 

Postup při registraci HV v místě bydliště vlastníkem/žadatelem

 1. Vlastník HV se dostaví na Registrační místo podle místa svého bydliště.
 2. Vlastník HV předá na Registrační místo originál „Žádosti“ + 1x fotografie o velikosti 6x9 cm   s levo-předním pohledem a 1x pravo-zadním pohledem pro jejich vlepení do Průkazu HV.
 3. Registrační místo vydá doklady a značky pro HV.

 

Kontaktní místa pro registraci historických vozidel u vybraných krajů

Liberecký kraj

Praha

Magistrát města Liberce, Odbor dopravy

budova Uranu, 1.Máje 108, Liberec 2

tel: 485 243 836

Magistrát hl. města Prahy

Odbor dopravně správních činností

Plzeňská 215 b Praha 5 Motol

tel: 257 225 932

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Městský úřad Kolín Odbor dopravy,

Karlovo nám. 78

pracoviště Na Valech 72

tel: 321 748 120

Magistrát města Ústí n/L

Odbor dopravy

Velká hradební 8

tel: 475 210 703

 

Poplatky klubové testační komisi 08-04

druh testace a retestace 

členství 

výše poplatku 

Klubová testace vozidla na historickou původnost 

(bez ohledu je-li na veteránská, nebo normálních RZ) 

člen klubu 

1.testace 2000 Kč, 

2. a každá další testace 1000 Kč 

(+poplatek komisi za úkon 1300 Kč) 

Klubová testace vozidla na historickou původnost 

(bez ohledu je-li na veteránská, nebo normálních RZ) 

nečlen 

testace 2500 Kč, 

(+poplatek komisi za úkon 1300 Kč) 

Prohlídka silničního vozidla při prodloužení testování 

(na normálních, i na veteránských RZ) 

člen klubu 

200 Kč 

Prohlídka silničního vozidla při prodloužení testování 

(na normálních, i na veteránských RZ) 

nečlen klubu, ale člen sdružení 

AKHV, AVCC, FKHV 

300 Kč 

Prohlídka silničního vozidla při prodloužení testování 

(na normálních, i na veteránských RZ) 

nečlen 

500 Kč 

V rámci poplatku komisi za úkon 1300 Kč, bude provedena prohlídka vozidla, pořízení a tisk fotografií, tištěné a elektronické zpracování protokolu. 

Poplatky krajskému komisaři 

Testování na technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích (pouze na veteránská čísla !) 

člen klubu, 

člen sdružení 

AKHV, AVCC, FKHV 

1000 Kč 

Testování na technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích (pouze na veteránská čísla !) 

nečlen 

2000 Kč 

Prohlídka historického vozidla při prodloužení testování 

(vozidlo na veteránských RZ) 

člen klubu, 

člen sdružení 

AKHV, AVCC, FKHV 

400 Kč 

Prohlídka historického vozidla při prodloužení testování 

(vozidlo na veteránských RZ) 

nečlen 

600 Kč 

 

Příklad:

Nečlen klubu chce vozidlo na veteránské RZ – 2500+1300+2000= 5800 Kč
Člen klubu při prvním testování na veteránské RZ – 2000+1300+1000 = 4300 Kč
Člen klubu, který už v klubu testoval, chce vozidlo na veteránské RZ – 1000+1300+1000=3300 Kč
Přetestování HV nečlena klubu, ale člena sdružení, u nás v klubu – 300+400 = 700 Kč
Přetestování HV nečlena – 500+600 = 1100 Kč

Script logo